ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

FALSE
GRID_STYLE

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

FALSE
TRUE
HIDE_BLOG

Οι ημερομηνίες κατάταξης με την Δ ΕΣΣΟ 2019 στον Στρατό Ξηράς - Τι θα πρέπει να έχουν μαζί τους οι στρατεύσιμοι

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού καλεί για κατάταξη τους υπόχρεους για στράτευση με την Δ ΕΣΣΟ 2019 και κάνει γνωστές τις ημερομηνίες που θα π...

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού καλεί για κατάταξη τους υπόχρεους για στράτευση με την Δ ΕΣΣΟ 2019 και κάνει γνωστές τις ημερομηνίες που θα πρέπει να καταταχθούν

Ειδικότερα το Γενικό Επιτελείο Στρατού καλεί για κατάτταξη στο Στρατό Ξηράς τους στρατευσίµους της Δ ΕΣΣΟ 2019 όπως αυτή σχεδιάσθηκε από τη ∆ιεύθυνση Στρατολογικού (Β4) του Γενικού Επιτελείου Στρατού και περιλαµβάνε τους στρατευσίµους κλάσης 2021 (έτος γέννησης 2000) που είναι γραµµένοι ή είναι αδήλωτοι στα µητρώα αρρένων του Νοµού Ξάνθης (µόνο του ∆ήµου Ξάνθης) καθώς και τους τους στρατευσίµους των κλάσεων 1996 έως και 2021 (έτη γέννησης 1975 έως και 2000), από όλους τους Νοµούς που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι κατηγοριών πρώτης έως τετάρτης (Ι/1 έως και Ι/4), πλήρους ή µειωµένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δηµιουργήθηκαν στο διάστηµα από 1 Μαΐου 2019 έως 25 Ιουλίου 2019, κατ΄εφαρµογή των παραγράφων 3δ του (η) σχετικού και του (ιβ) οµοίου.

Επίσης καλούνται για κατάταξη οι στρατεύσιμοι των κλάσεων που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δηµιουργήθηκαν στο διάστηµα από 1 Ιουλίου 2019 έως 30 Σεπτεµβρίου 2019λ

Οι καλούµενοι από αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, καθώς και οι στρατεύσιµοι άλλων κατηγοριών και ανυπότακτοι οι οποίοι οποτεδήποτε έλαβαν αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στα αναφερόµενα στο Παράρτηµα «Β» Σηµεία Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ) την 8, 9 και 10 Οκτωβρίου 2019, ενώ οι λοιποί καλούµενοι υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στα αναφερόµενα στα Παραρτήµατα «Γ» έως «ΙΓ» ΣΥΠΟ από 10 έως 11 και από 14 έως 18 Οκτωβρίου 2019

΄Οσοι στρατεύσιµοι ικανοί κατηγοριών πρώτης (Ι/1) και δεύτερης (Ι/2) δεν έχουν προϋπηρεσία και δεν έχουν προκριθεί ως Υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωµατικοί (ΥΕΑ), αν και έχουν γραµµατικές γνώσεις αποφοίτου λυκείου ή ισότιµης σχολής και άνω, να υποβάλουν στην αρµόδια Στρατολογική Υπηρεσία, σχετικό αποδεικτικό γραµµατικών γνώσεων, για να προκριθούν ως ΥΕΑ και να καθορισθεί ενδεχοµένως άλλο ΣΥΠΟ.

Για την κανονική κίνηση και εµπρόθεσµη άφιξη στα ΣΥΠΟ οι προσκαλούµενοι πρέπει :

α. Να παρουσιασθούν εγκαίρως στις κατά τόπους Αστυνοµικές Αρχές ή τα αρµόδια Φρουραρχεία και να εφοδιασθούν, εφόσον το επιθυµούν, µε καταστάσεις επιβιβάσεως.

β. Να έχουν µαζί τους και να προσκοµίσουν στα ΣΥΠΟ:

(1) Το δελτίο της αστυνοµικής τους ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, ή άλλο επίσηµο έγγραφο, που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

(2) Το σηµείωµα κατάταξης, που θα τους αποστείλουν οι Στρατολογικές Υπηρεσίες.

(3) Ακτινογραφία θώρακα, που θα συνοδεύεται από γνωµάτευση ακτινολόγου ή πνευµονολόγου ιατρού από οποιοδήποτε ∆ηµόσιο ή Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο ή Κέντρο Υγείας ή Στρατιωτικό Νοσοκοµείο.

(4) Το Ατοµικό Βιβλιάριο Νοσηλείας τους και τυχόν ιατρικές γνωµατεύσεις, για παθήσεις της υγείας τους που έχουν ή τους είχαν απασχολήσει στο παρελθόν, προκειµένου να διευκολυνθεί το έργο των υγειονοµικών συµβουλίων ή επιτροπών.

(5) Οι προκριθέντες ως ΥΕΑ, αποδεικτικό γραµµατικών γνώ- σεων. Επισηµαίνεται ότι δεν απαιτείται η κατάθεση από αυτούς πιστοποιητικού αρµόδιας Εισαγγελικής Αρχής (θα δηλωθούν από τους ίδιους τα στοιχεία που αφορούν στην ποινική τους κατάσταση, κατά την κατάταξή τους) και αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).

(6) Επίσηµα στοιχεία από την αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος ή βεβαίωση έκδοσης Αριθµού Φορολογικού Μητρώου), από τα οποία να προκύπτει ο Αριθµός Φορολογικού τους Μητρώου (ΑΦΜ).